Make your own free website on Tripod.com
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
") parent.ReadingFrame.document.writeln (""); parent.ReadingFrame.document.writeln (Stuff); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.close(); } function WriteToTimer(Stuff){ parent.TimerFrame.document.clear(); parent.TimerFrame.document.open(); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.writeln ("
") parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (Stuff); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.close(); } var CurrentWord = 0; var LowerString='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%9A%9C%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F0%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F8%F9%FA%FB%FC%FD%FE%FF'; var UpperString='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%8A%8C%C0%C1%C2%C3%C4%C5%C6%C7%C8%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%DE%9F'; LowerString = unescape(LowerString); UpperString = unescape(UpperString); I = new Array(); I[0] = new Array(); I[0][1] = new Array(); I[0][1][0] = new Array(); I[0][1][0][0]='saraf'; I[0][2]='otak'; I[1] = new Array(); I[1][1] = new Array(); I[1][1][0] = new Array(); I[1][1][0][0]='bendalir'; I[1][2]='cecair'; I[2] = new Array(); I[2][1] = new Array(); I[2][1][0] = new Array(); I[2][1][0][0]='persenyawaan'; I[2][2]='membiak'; I[3] = new Array(); I[3][1] = new Array(); I[3][1][0] = new Array(); I[3][1][0][0]='poikilotermik'; I[3][2]='suhu berubah mengikut suhu persekitaran.'; I[4] = new Array(); I[4][1] = new Array(); I[4][1][0] = new Array(); I[4][1][0][0]='bercengkerang'; I[4][2]='kulit luar yang keras'; I[5] = new Array(); I[5][1] = new Array(); I[5][1][0] = new Array(); I[5][1][0][0]='insang'; I[5][2]='organ pernafasan.'; I[6] = new Array(); I[6][1] = new Array(); I[6][1][0] = new Array(); I[6][1][0][0]='terbang'; I[6][1][1] = new Array(); I[6][1][1][0]='bergerak.'; I[6][2]=''; I[7] = new Array(); I[7][1] = new Array(); I[7][1][0] = new Array(); I[7][1][0][0]='rangka luar'; I[7][2]='bahan daripada kalsium.'; I[8] = new Array(); I[8][1] = new Array(); I[8][1][0] = new Array(); I[8][1][0][0]='vegetatif'; I[8][2]='umbisi, keratan batang.'; I[9] = new Array(); I[9][1] = new Array(); I[9][1][0] = new Array(); I[9][1][0][0]='dikotiledon'; I[9][2]='struktur yang menyimpan makanan.'; State = new Array(); var IsWrong = 0; var isIE = false; function StartUp(){ var i = 0; for (i=0; i -1){ var TotalChars = GetGapValue(i).length; Scores[i] = (TotalChars-State[i][1])/TotalChars; if (State[i][0] > 0){Scores[i] = Scores[i]/2;} if (Scores[i]<0){Scores[i] = 0;} } else{ //Otherwise, add zero to the array Scores[i] = 0; //and blank it out SetGapValue(i, ''); //then set the flag AllCorrect = 0; } } //Calculate the total score var TotalScore = 0; for (i=0; i'; if (AllCorrect == 0){ Output += '
' + Incorrect; } WriteFeedback(Output); } function ShowClue(ItemNum){ State[ItemNum][0] = 1; WriteFeedback(I[ItemNum][2]); } function GetGapValue(GNum){ var RetVal = ''; RetVal = eval('document.Cloze.Gap' + GNum).value; if (platform == 'mac'){RetVal = unescape(MacStringToWin(RetVal));} RetVal = TrimString(RetVal); return RetVal; } function SetGapValue(GNum, Val){ if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return;} if (platform == 'mac'){Val = unescape(WinStringToMac(Val));} eval('document.Cloze.Gap' + GNum).value = Val; } function FindCurrent() { var x = 0; FoundCurrent = -1; if (CheckAnswer(CurrentWord) < 0) { FoundCurrent = CurrentWord; } else { x=CurrentWord + 1; while ((FoundCurrent == -1) && (x -1){return ''} RightBits = new Array(); for (var i=0; i 0){ SetGapValue(CurrGap, HintString); State[CurrGap][1] = State[CurrGap][1] + 1; } } function ConvertCase(InString, Direction){ var FromString = ''; var ToString = ''; if (Direction == 0){ FromString = UpperString; ToString = LowerString; } else{ FromString = LowerString; ToString = UpperString; } var i = 0; j = 0; var OutString = ''; for (i=0; i -1){ j = FromString.indexOf(InString.charAt(i)); OutString += ToString.charAt(j); } else{ OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function TrimString(InString){ var x = 0; if (InString.length != 0) { while ((escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%20') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0D')){ InString = InString.substring(0, InString.length - 1); } while ((escape(InString.charAt(0)) == '%20') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0D')){ InString = InString.substring(1, InString.length); } while (InString.indexOf(' ') != -1) { x = InString.indexOf(' '); InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length ); } return InString; } else { return ''; } } CharList = new Array(); EscapeList = new Array(); function Webble(InString){ var OutString = ''; var NextChar = ''; var FoundCode = ''; var j = 0; var i = 0; for (i=0; i 0){ OutString += FoundCode; } else{ OutString += NextChar; } } return OutString; } var MacChars = '%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8A%8B%8C%8D%8E%8F%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%9A'; MacChars += '%9B%9C%9D%9E%9F%A0%A1%A4%A5%A6%A7%A8%AA%AB%AC%AE%AF%B4%B6%BB%BC%BE%BF%C0%C1%C2%C4%C7%C8'; MacChars += '%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9'; MacChars += '%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F7%F8%FB%FD'; var WinChars = '%C4%C5%C7%C9%D1%D6%DC%E1%E0%E2%E4%E3%E5%E7%E9%E8%EA%EB%ED%EC%EE%EF%F1%F3%F2%F4'; WinChars += '%F6%F5%FA%F9%FB%FC%86%BA%A7%95%B6%DF%AE%99%92%A8%C6%D8%A5%F0%AA%BA%E6%F8%BF%A1%AC%83%AB%BB'; WinChars += '%85%82%C0%C3%D5%8C%9C%96%97%93%94%91%92%F7%FFY/%A4%8B%9B%87%B7%82%84%89%C2%CA%C1%CB'; WinChars += '%C8%CD%CE%CF%CC%D3%D4%D2%DA%DB%D9%B9%88%98%AF%B0%94'; WinChars = unescape(WinChars); MacChars = unescape(MacChars) function MacStringToWin(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (MacChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += WinChars.charAt(MacChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return escape(OutString); } function WinStringToMac(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (WinChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += MacChars.charAt(WinChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return escape(OutString); } function WriteFeedback(Feedback) { Feedback = Webble(Feedback); parent.FeedbackFrame.document.clear(); parent.FeedbackFrame.document.open(); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
") parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln (Feedback); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.close(); } function TrackFocus(BoxNumber){ CurrentWord = BoxNumber; } function CheckBeginning(Guess, Answer){ var OutString = ''; var i = 0; var UpperGuess = ''; var UpperAnswer = ''; if (CaseSensitive == false) { UpperGuess = ConvertCase(Guess, 1); UpperAnswer = ConvertCase(Answer, 1); } else { UpperGuess = Guess; UpperAnswer = Answer; } while (UpperGuess.charAt(i) == UpperAnswer.charAt(i)) { OutString += Guess.charAt(i); i++; } OutString += Answer.charAt(i); return OutString; } function FindLongest(InArray){ if (InArray.length < 1){return -1;} var Longest = 0; for (var i=1; i InArray[Longest].length){ Longest = i; } } return Longest; }
Latihan 2.

 
1. Haiwan mempunyai sistem yang dapat mengesan rangsangan dari luar, yang tidak terdapat pada tumbuhan.

2. Haiwan invertebrata mempunyai cengkerang atau rangka luar yang keras serta badan untuk menyokong tubuh.

3. Mamalia menjalankan di dalam badan, oleh itu ia mampu melahirkan dan menyusukan anak.

4. Amfibia contohnya katak, mempunyai suhu badan yang berubah-ubah atau .

5. Buaya dan cicak menjalankan persenyawaan dalam badan dan membiak melalui telur yang .

6. Ikan dapat hidup di dalam air tawar dan air masin serta bernafas menggunakan .

7. Burung merpati, gagak, helang, itik dan ayam , mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu kebolehan untuk .

8. Invertebrata contohnya siput babi mengatasi masalah sokongan dengan cara mempunyai atau cengkerang .

9.Tumbuhan berbunga membiak melalui biji benih atau secara pembiakan .

10. Pokok mempunyai mempunyai akar tunjang, daunnya yang berurat jejala, batangnya yang berkayu dan keras serta mempunyai dua kotiledon.